Monday, May 13, 2013

China coal mine blast in Sichuan province kills 45|சீன நிலக்கரி சுரங்கம் வெடித்து சிதறியது. பூமியில் சிக்கிய 100க்கும் மேற்பட்டவர்களின் கதி என்ன?

China coal mine blast in Sichuan province kills 45|சீன நிலக்கரி சுரங்கம் வெடித்து சிதறியது. பூமியில் சிக்கிய 100க்கும் மேற்பட்டவர்களின் கதி என்ன?

No comments: