Saturday, May 18, 2013

Girls' school that inspired St Trinian's to let boys in - Cambridge|இங்கிலாந்தில் 132 ஆண்டுகளுக்கு பின் மாணவர்களை நுழைய அனுமதிக்கும் மகளிர் பள்ளிக்கூடம்.

Girls' school that inspired St Trinian's to let boys in - Cambridge|இங்கிலாந்தில் 132 ஆண்டுகளுக்கு பின் மாணவர்களை நுழைய அனுமதிக்கும் மகளிர் பள்ளிக்கூடம்.

No comments: