Friday, May 17, 2013

Judge is not allowed to smoke ciggrette in jail to Sanjay Dutt.|சிறையில் சிகரெட் பிடிக்க அனுமதி கேட்ட சஞ்சய் தத்துக்கு நீதிபதி அறிவுரை.

Judge is not allowed to smoke ciggrette in jail to Sanjay Dutt.|சிறையில் சிகரெட் பிடிக்க அனுமதி கேட்ட சஞ்சய் தத்துக்கு நீதிபதி அறிவுரை.

No comments: