Saturday, May 11, 2013

The revenge of prison murder. India and Pakistan shocked.|பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் பதிலுக்கு பதிலான சிறைச்சாலை கொலைகள். இந்தியா, பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி.

The revenge of prison murder. India and Pakistan shocked.|பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் பதிலுக்கு பதிலான சிறைச்சாலை கொலைகள். இந்தியா, பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி.

No comments :